Regulamin Skill.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem: www.skill.pl zwanego dalej „Serwisem”.

1.2. Właścicielem i Administratorem serwisu Skill.pl jest:

Drukarnia SKILL Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 27/2
41-902 Bytom
NIP 6260002772, REGON 271183803
KRS 0000781613

Zwany w dalszej części regulaminu „Drukarnią”.

1.3. Zamówienia w Serwisie składać mogą osoby fizyczne i prawne z terenu Unii Europejskiej, zwane dalej "Klientami", po rejestracji w Serwisie z użyciem prawdziwych danych.

1.4. Drukarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, cenniku i regulaminie. Użytkownicy serwisu o każdej zmianie w treści regulaminu zostaną poinformowani za pomocą wiadomości zamieszczonej na stronie www.skill.pl.

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Zapoznanie się z ofertą produktów i cennikiem dostępnych w Serwisie www.skill.pl nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i może być anonimowe.

2.2. Składanie zamówień na produkty oferowane przez Drukarnię jest możliwe wyłącznie po uprzednim założeniu konta użytkownika w Serwisie www.skill.pl.

2.3. Założenie konta użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W wyniku tej procedury zostanie utworzone indywidualne konto i hasło do serwisu. Możliwe jest logowanie do Serwisu za pomocą kont społecznościowych Facebook® i Google+®.

2.4. Zamówienia w serwisie Skill.pl można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.5. Konto użytkownika w serwisie www.skill.pl może zostać zlikwidowane w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady prawne, wynikające z treści oraz formy dostarczonych projektów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób i podmiotów trzecich.

2.7. Ponowne założenie konta użytkownika przez klienta, którego konto zostało zlikwidowane jest możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej zgody Drukarni.

2.8. Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta, wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz wszystkich danych dotyczących zleceń przekazanych do realizacji, również po usunięciu konta Klienta.

2.9. Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach serwisu, Drukarnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności są to środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2.10. Dane Klientów otrzymane w ramach stosunków handlowych z Drukarnią pozostaną poufne i nie zostaną przekazane do rąk osób trzecich.

2.11. Klient może zmienić dane wprowadzane podczas rejestracji w serwisie www.skill.pl poprzez ich edycję w panelu „Edytuj konto” lub drogą mailową – wysyłając poprawne dane na adres [email protected] z adresu e-mail, który został użyty w procesie rejestracji.

 

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia mogą składać wyłącznie klienci po zarejestrowaniu w Serwisie www.skill.pl lub klienci korzystający z autoryzacji poprzez konto społecznościowe Facebook® lub Google+®.

3.2. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się na konto użytkownika w Serwisie oraz dokonać wyboru produktu i jego parametrów.

3.3. Zlecenie może zostać prawidłowo zrealizowane jedynie, gdy Klient dostarczy pliki graficzne zgodne z wytycznymi technicznymi dostępnymi w dziale "Przygotowanie Projektu".

3.4. Wybór parametrów charakterystyki produktów i wysłanie zamówienia oraz akceptacja raportu Preflight, zawierającego ostrzeżenia o potencjalnych błędach technicznych przesłanego pliku, jest równoznaczne ze zleceniem danej usługi oraz akceptacją jej ceny.

3.5. Po wybraniu przycisku „Zamawiam” i przejściu przez cały proces przekazywania zlecenia Drukarni, Klient otrzyma wygenerowaną wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w czasie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego zamówienia (przedmiot i numer zamówienia, łączną cenę produktów lub usług, metodę płatności oraz adres do wysyłki).

3.6. Klient nie może odstąpić od realizacji zamówienia ze względu na ściśle określoną indywidualną charakterystykę produktu zamawianego przez Serwis www.skill.pl jak: niepowtarzalny wzór i treści wynikające z zawartości przesłanych plików graficznych oraz zmienne parametry techniczne dostępne w konfiguracji produktów.

3.7. Zamówienia w serwisie www.skill.pl można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

3.8. Termin realizacji zlecenia podany jest w serwisie www.skill.pl indywidualnie dla każdej usługi i produktu. Termin wykonania liczony jest od momentu zaksięgowania należności wynikającej ze zlecenia oraz od dostarczenia prawidłowych plików do druku.

Termin realizacji podany w polu "Spodziewana data dostawy", nie jest gwarantowany i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia dni wolnych od pracy, opóźnienia płatności, awarii czy opóźnień po stronie firm kurierskich.

3.9. W przypadku zamówień niestandardowych Drukarnia zastrzega, że czas realizacji usługi może ulec zmianie. O czasie realizacji zamówień niestandardowych Klient każdorazowo zostanie poinformowany.

3.10. Nieterminowe realizacje zleceń mogą wynikać z problemów technicznych (np. awaria maszyn) lub przyczyn zewnętrznych takich jak m.in. braki w dostawach energii elektrycznej, sygnału internetowego oraz ze strony dostawców przesyłek. W przypadku zaistnienia takich sytuacji Drukarnia za każdym razem skontaktuje się z Klientem i poinformuje o potencjalnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń, które powstały w wyniku wyżej wymienionych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.11. Zlecenia opłacone przelewem mogą zostać anulowane przed przekazaniem plików do Drukarni.

3.12. Towar wysłany do klienta na warunkach płatności "za pobraniem", który nie został podjęty i opłacony, można odebrać w siedzibie Drukarni. Forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" i należność podlega procedurze windykacji sądowej z uwagi na zrealizowanie zlecenia.

3.13. Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zasady dostawy są określone w regulaminach firm, które realizują dostawę. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmy kurierskie. Wszelkie reklamacje z tego tytułu należy kierować do firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

3.14. Odbiór osobisty zrealizowanego zamówienia możliwy jest w siedzibie Drukarni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.15. Zamówienia, które są: nieopłacone, nie przekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione bądź starsze niż 30 dni mogą być usuwane z konta klienta.

 

4. Ceny i metody płatności

4.1. Wszystkie ceny usług i produktów podawane są w złotych polskich (PLN). Ceny podawane są jako netto oraz z podatkiem VAT. Ceny zawierają: koszt obsługi zamówienia, koszt produktu, pakowania, kartonu. Ceny nie zawierają dodatkowych kosztów usług niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

4.2. Płatności mogą być dokonywane:

a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,

b) korzystając z przelewu bankowego,

c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.

4.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które wynikają z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

 

5. Reklamacje

5.1. Reklamację ma prawo złożyć każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie Drukarni i posiada zrealizowane lub złożone zamówienie. Uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać adres mailowy [email protected] – w temacie podane: Reklamacja do zamówienia numer (proszę podać numer zamówienia) lub na adres korespondencyjny Drukarnia SKILL Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 27/2 41-902 Bytom

5.2. Warunki zgłoszenia reklamacji

5.2.1. Klient, który zgłasza reklamację powinien posługiwać się loginem uzyskanym podczas rejestracji w Serwisie www.skill.pl oraz numerem zlecenia, które jest przedmiotem reklamacji.

5.2.2. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Reklamacje, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.

5.2.3. Odszkodowanie za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

5.2.4. Każdą zgłoszoną przez klienta reklamację, która spełnia powyższe kryteria Drukarnia będzie rozpatrywała indywidualnie.

5.3. Terminy zgłoszenia reklamacji:

5.3.1. Reklamację należy złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po upływie tego terminu reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

5.3.2. Zamawiający pozostaje w posiadaniu otrzymanych materiałów do momentu rozpatrzenia reklamacji, w tym czasie nie powinien nimi dysponować.

5.3.3. Obowiązkiem Drukarni jest usunięcie wady towaru lub wymiana na towar pełnowartościowy.

5.3.4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.3.5. Zgłoszenia reklamacji w dni robocze są przyjmowane do godz. 16:00. Reklamacje złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpoznawane od następnego dnia roboczego.

5.4. Warunki składania reklamacji na przesyłki

5.4.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

Klient jest zobowiązany do wypełnienia protokołu szkody natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem serwisu, w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Klient zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji Drukarni uszkodzonej przesyłki, aż do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5.4.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Klient jest zobowiązany zaznaczyć na liście przewozowym wszelkie opóźnienia natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz podanej przez przewoźnika przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki. Udokumentowana odmowa przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę powoduje jej zwrot do Drukarni na koszt Odbiorcy.

5.4.3. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług i usług dodatkowych składa do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczych względem Klienta za opóźnienia w realizacji zleceń, które wynikają z wyżej wymienionych powodów.

5.5. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Podstawy do reklamacji nie stanowią:

  1. Różnice kolorystyczne spowodowane drukiem tego samego projektu na różnych podłożach, w różnych technologiach druku lub na maszynach drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu kolorów.
  2. Brak zgodności kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi przez obraz ekranowy.
  3. Różnice kolorystyczne pomiędzy dostarczonym produktem a proofem cyfrowym, nie będącym w posiadaniu Drukarni przed realizacją zlecenia.

5.6. Reklamacji nie podlegają elementy graficzne zlecenia, które zostały wyszczególnione w raporcie Preflight jako ostrzeżenia i błędy, a które zostały zaakceptowane przez Klienta podczas procesu zamówienia.

 

6. Materiały do druku

6.1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zawartość prac przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem, drukarnia może odmówić wykonania zlecenia.

6.2. Pracownicy Drukarni, bez osobnego zlecenia, nie dokonują korekt w materiałach, które zostały przesłane przez Klienta.

6.3. Klient ma obowiązek przygotować materiały do druku zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w serwisie www.skill.pl. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały niezgodne z zamieszczoną specyfikacją oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4. Drukarnia w swoim serwisu bezpłatnie udostępnia narzędzia i aplikacje za pomocą, których Klient ma możliwość sprawdzenia przesyłanego pliku pod kątem zgodności przygotowania do druku.

6.5. Istnieje możliwość wprowadzenia poprawek w projekcie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pracownikiem Drukarni oraz dokonaniem płatności za usługę dodatkową.

6.6. Korekty prac wykonywane przez pracowników Drukarni są przesyłane do klienta w celu ich akceptacji. Czas realizacji takiego zlecenia jest liczony od momentu otrzymania od Klienta akceptacji korekty, dokonywanej przez Drukarnię.

6.7. Drukarnia nie ma obowiązku archiwizacji plików graficznych. Wszystkie piki przesłane w celu realizacji zamówień, mogą zostać usunięte po upływie 30 dni.

6.8. Nośniki elektroniczne na których zostały dostarczone materiały do druku, nie są odsyłane. Klient ma możliwość osobistego odbioru nośnika. Po upływnie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nieodebrany nośnik wraz z zawartością ulega zniszczeniu.

 

7. Zakres odpowiedzialności Drukarni

7.1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne,

b) opóźnienia w dostawie materiałów za pośrednictwem firm zewnętrznych,

c) Drukarnia nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, nienależytego wykonania lub niewykonania usługi w tym w szczególności w zakresie kar umownych i odszkodowań w przypadku wystąpienia siły wyższej (w tym w szczególności wojny, zamieszek, strajku, zamknięcia zakładu, powodzi, zamieci, pożaru, stanu epidemii, przerw w dostawie mediów, tj.: braku energii, braku połączenia internetowego i innych zagrożeń nie wymienionych powyżej).

d) opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, będące wynikiem opóźnionego dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;

e) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem PayU,

f) terminowość przesyłek kurierskich,

g) szkody Użytkownika, które wynikają z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Klienta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią),

h) skutki, które wynikają z zaprzestania świadczenia usług lub likwidacji serwisu Drukarni,

i) szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu,

j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych Klienta przy zamawianiu usług.

 

8. Własność intelektualna

8.1. Cała zawartość strony internetowej www.skill.pl jest chroniona przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Przedsiębiorca Marek Nadolny, działający pod firmą Drukarnia SKILL Sp. z o.o. jest właścicielem majątkowych praw autorskich do serwisu www.skill.pl oraz treści w nim zawartych. Wszystkie logotypy, nazwy własne, teksty, formularze, kody źródłowe, znaki towarowe, należą do Drukarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.skill.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

8.2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności za wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź innych praw ochronnych.

8.3. Własność intelektualna Klienta, która jest zawarta w plikach przesłanych drogą elektroniczną do Drukarni, jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Drukarnia przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

9.2. Użytkownik korzystający z serwisu Drukarni www.skill.pl poznał i akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz politykę prywatności.

9.3. Drukarnia gromadzi i przechowuje dane Klientów jedynie w celu realizacji zamówienia, rozliczeń i dostarczania towaru na adres wskazany przez Klienta.

9.4. Korespondencja oraz inne informacje przesyłane w formie elektronicznej z serwisu Drukarni do Klienta będą dostarczane na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana na adres korespondencyjny podany w profilu Klienta.

9.5. Towar, który kwalifikuje się do zwrotu nie może mieć śladów użytkowania i zniszczeń.

9.6. Ewentualne spory wynikające z zamówień, w oparciu o regulamin, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Drukarni.

9.7. Drukarnia zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności Serwisu www.skill.pl,

b) okresowego wyłączania dostępności usług Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

c) wystąpienia krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,

d) wysyłania do Klientów drogą mailową komunikatów oraz listów informacyjnych dotyczących świadczeń, poszerzania zakresu usług oraz bieżących działań Drukarni SKILL,

e) zaprzestania świadczenia usług i likwidacji serwisu.

9.10. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).